top of page

Algemene Voorwaarden

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- "Opdrachtnemer": Cripta Scheepers

- "Opdrachtgever": de persoon of entiteit die de diensten afneemt.

- "Auditie Materiaal": alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot video- en audio-opnamen, foto's, scripts en andere documenten, verstrekt door de opdrachtnemer in het kader van een auditie.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten levert aan de opdrachtgever, inclusief het verstrekken van auditie materiaal.

 

3. Eigendom en Gebruik van Auditief Materiaal

 

- Alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, op het auditie materiaal blijven te allen tijde bij de opdrachtnemer.

- Het is de opdrachtgever niet toegestaan het auditie materiaal te gebruiken voor enige andere doeleinden dan de beoordeling van de auditie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

- Het auditie materiaal mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, productieve einddoelen, of worden verkocht of doorgegeven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

4. Verbod op Gebruik voor AI Training

- Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het auditie materiaal te gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie (AI) systemen of enige vorm van geautomatiseerde technologieën zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

5. Vertrouwelijkheid

- De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtnemer heeft verkregen, inclusief het auditie materiaal.

- Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

6. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, voortvloeiend uit het gebruik van het auditie materiaal door de opdrachtgever.

 

7. Toepasselijk Recht en Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page